Menu

0

Zastosowania
Marki
Konto
Koszyk
Zastosowania
Konto

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONOPNY.PL

INFORMACJA O WŁAŚCICIELU SKLEPU

Sklep Internetowy konopny.pl działający pod adresem www.konopny.pl jest serwisem prowadzonym przez:

Novatorius Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Alojzego Pawliczka 27, NIP 6482778533, REGON 36496572900000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628664, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 zł.

KONTAKT:

Adres pocztowy: ul. Alojzego Pawliczka 27, 41-800 Zabrze

Numer telefonu: +48 690 105 127

Adres e-mail:info@konopny.pl

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Na potrzeby niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, oznaczona w regulaminie skrótem k.c.
 2. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży, zawierające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 3. KOSZYK ZAMÓWIEŃ – aplikacja informatyczna znajdujące się na stronie https://www.konopny.pl/koszyk/ dzięki której Konsument może złożyć zamówienie, na prezentowane w Sklepie towary oraz ustalić całkowitą wartość zamówienia oraz koszty dostawy.
 4. ZAMAWIAJĄCY –osoba składająca zamówienie do momentu zatwierdzenia jego treści poprzez naciśnięcie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 5. REGULAMIN – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 6. SKLEP – sklep internetowy www.konopny.pl, prowadzony przez podmiot wskazany w preambule regulaminu.
 7. NEWSLETTER – wiadomość, wysyłana na wskazany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej, zawierająca zamówione informacje handlowe
 8. KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, objętymi treścią przedmiotowego Regulaminu.
 10. TOWAR – produkt oferowany do sprzedaży w sklepie.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na mocy, której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własności zamówionego towaru i wydać go, a Kupujący zobowiązuje towar odebrać i zapłacić cenę.
 12. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c. oferujący towar do sprzedaży w ramach Sklepu.
 13. KUPUJĄCY – Konsument lub inna osoba, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c., nabywający towar w ramach Sklepu.
 14. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGA ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi na odległość poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Konsumenta lub innej osoby), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 16. USŁUGODAWCA – przedsiębiorca wskazany w preambule Regulaminu, prowadzący Sklep.
 17. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

§2 CECHY TOWARU

 1. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Produkty oferowane na stronie sklepu nie służą do podania doustnego, jak również leczenia, diagnozowania ani zapobiegania żadnej chorobie.
 3. Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane skutki uboczne stosowania towarów, w szczególności kosmetyków lub produktów spożywczych, wywołane indywidualną reakcją użytkownika o charakterze alergicznym na składniki produktu.

§3 CENY I POTWIERDZENIE SPRZEDAŻY

 1. Ceny towarów oferowanych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży jest paragon fiskalny lub wystawiana na żądanie Kupującego faktura VAT.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.

§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Treść niniejszego paragrafu Regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Usługobiorcę opisanych poniżej minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  3. rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa.
 1. Sklep przy użyciu sieci Internet zamieszcza informację o swojej ofercie handlowej na stronie https://www.konopny.pl/ oraz podstronach i świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające: nabywanie towarów znajdujących się w bazie Sklepu za pomocą funkcji KOSZYK ZAMÓWIEŃ oraz subskrypcję Newslettera.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, a szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały w Polityce plików „cookies”.

REGULAMIN WYKORZYSTANIA PLIKÓW „COOKIES” W SKLEPIE INTERNETOWYM 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza, znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 10 regulaminu. Usługobiorca, który zarejestrował swoje Indywidualne Konto Klienta na stronie Usługodawcy, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie żądania usunięcia konta na adres info@konopny.pl

§5 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może korzystać ze Sklepu poprzez rejestrację na stronie https://www.konopny.pl/moje-konto/ i utworzenie tzw. Indywidualnego Konta Klienta lub może korzystać ze Sklepu bez konieczności trwałego rejestrowania się w bazie Sklepu.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
 4. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 5. Zamawiający składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz jego potwierdzenie poprzez naciśniecie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 7. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie https://www.konopny.cadadiamas.pl/zamowienie/ poprzez aplikację KOSZYK ZAMÓWIEŃ. System automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu, w którym należy dokonać potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni link (dla zamówień płatnych przy odbiorze) lub dokonanie zapłaty drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni link lub zapłatę w ciągu 48 godz. od momentu złożenia zamówienia oznacza rezygnację z jego realizacji i spowoduje usunięcie go z systemu.
 8. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:
 1. w wypadku zamówień przedpłaconych – w momencie, w którym Sklep otrzyma potwierdzenie płatności,
 2. dla zamówień płatnych przy odbiorze – w momencie potwierdzenia przez Kupującego poprzez kliknięcie w odpowiedni link.
 1. Zamówienia realizowane są w terminie od 2 do 14 dni roboczych.
 2. W przypadku braku towaru w magazynie Sklep informuje o tym Zamawiającego. Sklep określa termin dostawy lub proponuje towar o porównywalnych właściwościach. Zamawiający w takim przypadku może:
 1. zrezygnować z zakupu,
 2. czekać na dostawę wybranego towaru,
 3. zaakceptować proponowany towar.
 1. Zamawiający jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o swojej decyzji pocztą elektroniczną w terminie 24 godzin. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zawarcia umowy sprzedaży.

§6 WARUNKI PŁATNOŚCI

Sklep przewiduje następujące sposoby płatności:

 1. Przelew / przedpłata na rachunek bankowy.
 2. Przelew / przedpłata – PayU.
 3. Zapłata za pobraniem (przy odbiorze).
 4. Płatność kartą / gotówka na miejscu w siedzibie sklepu

Wpłaty należy kierować na rachunek:

Nr rachunku: 56 1050 1298 1000 0090 3100 0897

Kod BIC: INGBPLPW

IBAN: PL 56 1050 1298 1000 0090 3100 0897

Nazwa odbiorcy: Novatorius Sp. z o. o. ul. Alojzego Pawliczka 27, 41-800 Zabrze

§7 DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w potwierdzonym zamówieniu.
 2. Zamówione towary dostarczane są Kupującemu zgodnie z jego wyborem za pośrednictwem:
  1. Poczty Polskiej S.A.:
  2. MPartner Sp. z o.o. (10ka.pl),
  3. InPost Sp. z o. o.
 3. Usługa Poste Restante świadczona przez Pocztę Polską S.A. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki wyłącznie poprzez jej wydanie w wyznaczonej placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem albo przez SMS, o możliwości i miejscu jej odbioru. Dla usługi Poste Restante ustala się 14 dniowy termin odbioru, liczony od dnia następnego po dniu przekazania e-mailem albo SMS-em informacji o nadejściu przesyłki do wskazanej przez nadawcę placówki pocztowej. Maksymalne wymiary przesyłki wynoszą 250 cm (suma krawędzi); dopuszczalna masa przesyłki to 30 kg.
 4. Usługa Paczkomaty 24/7 świadczona przez InPost Sp. z o. o. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki z wykorzystaniem wyznaczonego Paczkomatu, czyli elektronicznej szafy depozytowej, umożliwiającej osobie upoważnionej odbiór znajdującej się w niej przesyłki, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem i przez SMS. Dla przesyłek paczkomatowych ustala się 3 dniowy termin odbioru, liczony od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki nieodebrane w tym terminie, są kierowane do Oddziału Inpost gdzie mogą zostać podjęte przez adresata w terminie do 14 dni od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. InPost Sp. z o .o. poinformuje odbiorcę (email i sms) o fakcie przekazania przesyłki do Oddziału InPost. Aktualny wykaz Paczkomatów oraz lista adresów oddziałów InPost sp. z o. o. znajduje się na stronie internetowej http://paczkomaty.pl. Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg.

§8 KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący, zgodnie z obecnie obowiązującymi cennikami podmiotów wymienionych w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia podawana jest w podsumowaniu zamówienia.

§9 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w tytule XI dziale II k.c.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi niezgodności towaru z umową, to musi o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę przed upływem okresu odpowiedzialności, tj. dwóch lat liczonych od dnia wydania towaru, w następujący sposób:
 1. poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod adresem https://www.konopny.cadadiamas.pl/reklamacje/;
 2. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu Przedsiębiorcy;
 3. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail info@konopny.pl;
 4. ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu Przedsiębiorcy.
 1. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, zwracając szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania oraz taśm zabezpieczających.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie powiadomić o tym sklep drogą e-mailową na adres info@konopny.pl.
 3. Przewidziane postępowanie reklamacyjne opisane w ramach regulaminu sklepu nie ogranicza Kupującego do korzystania z prawa bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, jak i dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 4. Należy również wskazać, iż w skutek implementacji regulacji prawnych Unii Europejskiej w sytuacji, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z finalną decyzją Sprzedawcy, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl. Jednocześnie Sklep wskazuje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy przez wysłanie zawiadomienia o odstąpienia od umowy e-mailem na adres info@konopny.pl lub w każdy inny sposób, w którym jednoznacznie poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Towar należy odesłać na adres: ul. Alojzego Pawliczka 27, 41-800 Zabrze
 3. Kupujący pokrywa jedynie bezpośrednie koszty przesyłki – zwrotu towaru. Natomiast Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży (link)

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innym obowiązującym w tym zakresie przepisom wspólnotowym i krajowym.
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Novatorius Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Alojzego Pawliczka 27, NIP 6482778533, REGON 36496572900000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628664, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 zł.
 3. Usługodawca oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem: ……………………….
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą w niżej określonych celach:
 6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy o świadczenie usług, której stroną jest podmiot, którego dane są przetwarzane, w tym realizacji roszczeń reklamacyjnych;
 7. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu prezentacji reklam oraz ofert, jak również przesyłania na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w szczególności w formie Newslettera, jeśli Usługobiorca podał dane fakultatywne i wyraził zgodę na ich przetwarzanie;
 8. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 1. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi związane z wykonywaniem umowy sprzedaży, w szczególności pracownikom Usługodawcy, jak również podmiotom świadczącym usługi księgowe lub informatyczne na rzecz Usługodawcy. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zostanie dokonane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a podmiotem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Przetwarzający stosować będzie wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, jak również zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego oraztestowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane dane osobowe, wyłącznie na polecenie Usługodawcy. Jeżeli osoba, której dane osobowe dotyczą, zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o ich zmianę lub usunięcie, jest on zobowiązany przekazać przedmiotowy wniosek Usługodawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania wniosku.
 4. Przetwarzający ma prawo przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie i nie może ich ujawniać osobom trzecim.
 5. 10.Przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec osoby, której dane osobowe dotyczą, za szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Przetwarzającego
 6. 11.Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy sprzedaży oraz okres przedawnienia roszczeń z jej tytułu, jeżeli przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy będzie wymagać ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Sprzedawcę.
 7. 12.Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane będą informacje o działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookies) w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji Kupującego.
 8. 13.Usługobiorca ma prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 3. wniesienia sprzeciwu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Usługobiorcy, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługodawcy.
 1. 14.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest jednak niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usługi.
 2. 15.Zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługobiorca korzystający z Serwisu internetowego https://www.konopny.pl wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez Serwis (adres elektroniczny znajdujący się w domenie https://www.konopny-staging.pl) na podany podczas rejestracji w serwisie https://www.konopny.pl adres e-mail informacji związanych z działalnością Serwisu.

Z ważnych powodów Usługobiorca, po uprzednim zawiadomieniu Usługodawcy, ma prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do panelu klienta zarejestrowanego Usługodawcy.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy k.c., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów, jak również wycofania niektórych towarów ze sprzedaży.
 4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości produktów lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. W przypadku, gdy opisy prezentowane na stronie Sklepu w dniu złożenia przez Kupującego oferty kupna nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Odstąpienie powinno być dokonane poprzez powiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@konopny.pl.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź części w dowolnym czasie, jednak zmiany nie mogą naruszać praw osób, które dokonały złożenia zamówienia lub zawarły umowę przed datą wejścia w życie dokonanej zmiany.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONOPNY.PL

INFORMACJA O WŁAŚCICIELU SKLEPU

Sklep Internetowy konopny.pl działający pod adresem www.konopny.pl jest serwisem prowadzonym przez:

Novatorius Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Alojzego Pawliczka 27, NIP 6482778533, REGON 36496572900000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628664, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 zł.

KONTAKT:

Adres pocztowy: ul. Alojzego Pawliczka 27, 41-800 Zabrze

Numer telefonu: +48 690 105 127

Adres e-mail:info@konopny.pl

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Na potrzeby niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, oznaczona w regulaminie skrótem k.c.
 2. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży, zawierające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 3. KOSZYK ZAMÓWIEŃ – aplikacja informatyczna znajdujące się na stronie https://www.konopny.pl/koszyk/ dzięki której Konsument może złożyć zamówienie, na prezentowane w Sklepie towary oraz ustalić całkowitą wartość zamówienia oraz koszty dostawy.
 4. ZAMAWIAJĄCY –osoba składająca zamówienie do momentu zatwierdzenia jego treści poprzez naciśnięcie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 5. REGULAMIN – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 6. SKLEP – sklep internetowy www.konopny.pl, prowadzony przez podmiot wskazany w preambule regulaminu.
 7. NEWSLETTER – wiadomość, wysyłana na wskazany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej, zawierająca zamówione informacje handlowe
 8. KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, objętymi treścią przedmiotowego Regulaminu.
 10. TOWAR – produkt oferowany do sprzedaży w sklepie.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na mocy, której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własności zamówionego towaru i wydać go, a Kupujący zobowiązuje towar odebrać i zapłacić cenę.
 12. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c. oferujący towar do sprzedaży w ramach Sklepu.
 13. KUPUJĄCY – Konsument lub inna osoba, będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu k.c., nabywający towar w ramach Sklepu.
 14. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGA ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi na odległość poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Konsumenta lub innej osoby), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 16. USŁUGODAWCA – przedsiębiorca wskazany w preambule Regulaminu, prowadzący Sklep.
 17. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

§2 CECHY TOWARU

 1. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Produkty oferowane na stronie sklepu nie służą do podania doustnego, jak również leczenia, diagnozowania ani zapobiegania żadnej chorobie.
 3. Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane skutki uboczne stosowania towarów, w szczególności kosmetyków lub produktów spożywczych, wywołane indywidualną reakcją użytkownika o charakterze alergicznym na składniki produktu.

§3 CENY I POTWIERDZENIE SPRZEDAŻY

 1. Ceny towarów oferowanych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży jest paragon fiskalny lub wystawiana na żądanie Kupującego faktura VAT.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.

§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Treść niniejszego paragrafu Regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Usługobiorcę opisanych poniżej minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  3. rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa.
 1. Sklep przy użyciu sieci Internet zamieszcza informację o swojej ofercie handlowej na stronie https://www.konopny.pl/ oraz podstronach i świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające: nabywanie towarów znajdujących się w bazie Sklepu za pomocą funkcji KOSZYK ZAMÓWIEŃ oraz subskrypcję Newslettera.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, a szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały w Polityce plików „cookies”.

REGULAMIN WYKORZYSTANIA PLIKÓW „COOKIES” W SKLEPIE INTERNETOWYM 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza, znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 10 regulaminu. Usługobiorca, który zarejestrował swoje Indywidualne Konto Klienta na stronie Usługodawcy, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie żądania usunięcia konta na adres info@konopny.pl

§5 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może korzystać ze Sklepu poprzez rejestrację na stronie https://www.konopny.pl/moje-konto/ i utworzenie tzw. Indywidualnego Konta Klienta lub może korzystać ze Sklepu bez konieczności trwałego rejestrowania się w bazie Sklepu.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
 4. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 5. Zamawiający składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz jego potwierdzenie poprzez naciśniecie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 7. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie https://www.konopny.cadadiamas.pl/zamowienie/ poprzez aplikację KOSZYK ZAMÓWIEŃ. System automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu, w którym należy dokonać potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni link (dla zamówień płatnych przy odbiorze) lub dokonanie zapłaty drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni link lub zapłatę w ciągu 48 godz. od momentu złożenia zamówienia oznacza rezygnację z jego realizacji i spowoduje usunięcie go z systemu.
 8. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji:
 1. w wypadku zamówień przedpłaconych – w momencie, w którym Sklep otrzyma potwierdzenie płatności,
 2. dla zamówień płatnych przy odbiorze – w momencie potwierdzenia przez Kupującego poprzez kliknięcie w odpowiedni link.
 1. Zamówienia realizowane są w terminie od 2 do 14 dni roboczych.
 2. W przypadku braku towaru w magazynie Sklep informuje o tym Zamawiającego. Sklep określa termin dostawy lub proponuje towar o porównywalnych właściwościach. Zamawiający w takim przypadku może:
 1. zrezygnować z zakupu,
 2. czekać na dostawę wybranego towaru,
 3. zaakceptować proponowany towar.
 1. Zamawiający jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o swojej decyzji pocztą elektroniczną w terminie 24 godzin. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zawarcia umowy sprzedaży.

§6 WARUNKI PŁATNOŚCI

Sklep przewiduje następujące sposoby płatności:

 1. Przelew / przedpłata na rachunek bankowy.
 2. Przelew / przedpłata – PayU.
 3. Zapłata za pobraniem (przy odbiorze).
 4. Płatność kartą / gotówka na miejscu w siedzibie sklepu

Wpłaty należy kierować na rachunek:

Nr rachunku: 56 1050 1298 1000 0090 3100 0897

Kod BIC: INGBPLPW

IBAN: PL 56 1050 1298 1000 0090 3100 0897

Nazwa odbiorcy: Novatorius Sp. z o. o. ul. Alojzego Pawliczka 27, 41-800 Zabrze

§7 DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w potwierdzonym zamówieniu.
 2. Zamówione towary dostarczane są Kupującemu zgodnie z jego wyborem za pośrednictwem:
  1. Poczty Polskiej S.A.:
  2. MPartner Sp. z o.o. (10ka.pl),
  3. InPost Sp. z o. o.
 3. Usługa Poste Restante świadczona przez Pocztę Polską S.A. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki wyłącznie poprzez jej wydanie w wyznaczonej placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem albo przez SMS, o możliwości i miejscu jej odbioru. Dla usługi Poste Restante ustala się 14 dniowy termin odbioru, liczony od dnia następnego po dniu przekazania e-mailem albo SMS-em informacji o nadejściu przesyłki do wskazanej przez nadawcę placówki pocztowej. Maksymalne wymiary przesyłki wynoszą 250 cm (suma krawędzi); dopuszczalna masa przesyłki to 30 kg.
 4. Usługa Paczkomaty 24/7 świadczona przez InPost Sp. z o. o. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki z wykorzystaniem wyznaczonego Paczkomatu, czyli elektronicznej szafy depozytowej, umożliwiającej osobie upoważnionej odbiór znajdującej się w niej przesyłki, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem i przez SMS. Dla przesyłek paczkomatowych ustala się 3 dniowy termin odbioru, liczony od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki nieodebrane w tym terminie, są kierowane do Oddziału Inpost gdzie mogą zostać podjęte przez adresata w terminie do 14 dni od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. InPost Sp. z o .o. poinformuje odbiorcę (email i sms) o fakcie przekazania przesyłki do Oddziału InPost. Aktualny wykaz Paczkomatów oraz lista adresów oddziałów InPost sp. z o. o. znajduje się na stronie internetowej http://paczkomaty.pl. Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg.

§8 KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący, zgodnie z obecnie obowiązującymi cennikami podmiotów wymienionych w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia podawana jest w podsumowaniu zamówienia.

§9 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w tytule XI dziale II k.c.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi niezgodności towaru z umową, to musi o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę przed upływem okresu odpowiedzialności, tj. dwóch lat liczonych od dnia wydania towaru, w następujący sposób:
 1. poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod adresem https://www.konopny.cadadiamas.pl/reklamacje/;
 2. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu Przedsiębiorcy;
 3. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail info@konopny.pl;
 4. ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu Przedsiębiorcy.
 1. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, zwracając szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania oraz taśm zabezpieczających.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie powiadomić o tym sklep drogą e-mailową na adres info@konopny.pl.
 3. Przewidziane postępowanie reklamacyjne opisane w ramach regulaminu sklepu nie ogranicza Kupującego do korzystania z prawa bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, jak i dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 4. Należy również wskazać, iż w skutek implementacji regulacji prawnych Unii Europejskiej w sytuacji, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z finalną decyzją Sprzedawcy, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl. Jednocześnie Sklep wskazuje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy przez wysłanie zawiadomienia o odstąpienia od umowy e-mailem na adres info@konopny.pl lub w każdy inny sposób, w którym jednoznacznie poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Towar należy odesłać na adres: ul. Alojzego Pawliczka 27, 41-800 Zabrze
 3. Kupujący pokrywa jedynie bezpośrednie koszty przesyłki – zwrotu towaru. Natomiast Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży (link)

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innym obowiązującym w tym zakresie przepisom wspólnotowym i krajowym.
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Novatorius Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Alojzego Pawliczka 27, NIP 6482778533, REGON 36496572900000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628664, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 zł.
 3. Usługodawca oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem: ……………………….
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą w niżej określonych celach:
 6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy o świadczenie usług, której stroną jest podmiot, którego dane są przetwarzane, w tym realizacji roszczeń reklamacyjnych;
 7. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu prezentacji reklam oraz ofert, jak również przesyłania na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w szczególności w formie Newslettera, jeśli Usługobiorca podał dane fakultatywne i wyraził zgodę na ich przetwarzanie;
 8. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 1. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi związane z wykonywaniem umowy sprzedaży, w szczególności pracownikom Usługodawcy, jak również podmiotom świadczącym usługi księgowe lub informatyczne na rzecz Usługodawcy. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zostanie dokonane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a podmiotem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Przetwarzający stosować będzie wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, jak również zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego oraztestowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane dane osobowe, wyłącznie na polecenie Usługodawcy. Jeżeli osoba, której dane osobowe dotyczą, zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o ich zmianę lub usunięcie, jest on zobowiązany przekazać przedmiotowy wniosek Usługodawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania wniosku.
 4. Przetwarzający ma prawo przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie i nie może ich ujawniać osobom trzecim.
 5. 10.Przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec osoby, której dane osobowe dotyczą, za szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Przetwarzającego
 6. 11.Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy sprzedaży oraz okres przedawnienia roszczeń z jej tytułu, jeżeli przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy będzie wymagać ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Sprzedawcę.
 7. 12.Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane będą informacje o działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookies) w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji Kupującego.
 8. 13.Usługobiorca ma prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 3. wniesienia sprzeciwu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Usługobiorcy, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługodawcy.
 1. 14.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest jednak niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usługi.
 2. 15.Zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługobiorca korzystający z Serwisu internetowego https://www.konopny.pl wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez Serwis (adres elektroniczny znajdujący się w domenie https://www.konopny-staging.pl) na podany podczas rejestracji w serwisie https://www.konopny.pl adres e-mail informacji związanych z działalnością Serwisu.

Z ważnych powodów Usługobiorca, po uprzednim zawiadomieniu Usługodawcy, ma prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do panelu klienta zarejestrowanego Usługodawcy.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy k.c., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów, jak również wycofania niektórych towarów ze sprzedaży.
 4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości produktów lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. W przypadku, gdy opisy prezentowane na stronie Sklepu w dniu złożenia przez Kupującego oferty kupna nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Odstąpienie powinno być dokonane poprzez powiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@konopny.pl.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź części w dowolnym czasie, jednak zmiany nie mogą naruszać praw osób, które dokonały złożenia zamówienia lub zawarły umowę przed datą wejścia w życie dokonanej zmiany.